Ochrana osobných údajov

Osobné údaje v informačnom systéme E-SHOP, spracúvané v stredisku Seedstore s.r.o., nie sú poskytované subjektom v zahraničí. Samotné osobné údaje v informačnom systéme E-SHOP, spracúvané v stredisku Seedstore s.r.o., nie sú zverejňované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v hore uvedenom informačnom systéme, poskytujeme tretej strane alebo prípadne okruhu tretích strán: 1. súd, orgány činné v trestnom konaní – zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Dokumenty, obsahujúce osobné údaje, nachádzajúce sa v informačnom systéme E-SHOP, spracovávané v stredisku Seedstore s.r.o., sú po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na nich neviaže zákon č. 395/2002 Z.z o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzicky zlikvidované. Osobné údaje, nachádzajúce sa v evidenčnom liste pre informačný systém, E-SHOP spracúvané v stredisku Seedstore s.r.o., spracúvajú naši zamestnanci – oprávnené osoby.

Prevádzkovateľ Seedstore s.r.o., Levočská 4, 08001 Prešov, nespracúva v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku osobné údaje pre iného prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ Seedstore s.r.o., Levočská 4, 08001 Prešov, nerealizuje subdodávateľské spracovanie osobných údajov. Výpočtovú techniku, na ktorej sa spracúvajú osobné údaje v hore uvedenom informačnom systéme a stredisku, nezabezpečuje servis ani údržbu žiaden zamestnanec / spoločnosť. Zodpovedná osoba, v zmysle §27 zákona pre informačný systém E-SHOP v stredisku Seedstore s.r.o., nebola určená.

Prístup k jednotlivým osobným údajom je fyzicky zabezpečený: uzamykateľnou miestnosťou. Monitorovanie miestnosti je zabezpečené: kamerovým systémom, elektronickým poplašným systémom (alarm). Požiarna ochrana je zabezpečená: hasiacimi prístrojmi, hydrantom. Priamy vstup do automatizovaného informačného systému je zabezpečený: ochranou na báze OS Microsoft – samostatné profily pre oprávnené osoby, antivírusovým programom, samotný informačný systém má vstup na heslo. Archivácia a zálohovanie údajov informačného systému sa prevádza na harddisk v počítači, kde je hore uvedený informačný systém nainštalovaný a aj na externé zariadenie (napr. CD, DVD, BLU-RAY, USB-kľúč, externý server). Samotná archivácia osobných údajov a dát obsahujúcich osobné údaje sa uskutočňuje: po väčšej modifikácii databáz. Za prevádzku tohto informačného systému zodpovedá: Dávid Labík Spoločník, Ľubomír Guľa Konateľ. Počet oprávnených osôb v tomto informačnom systéme a stredisku bol stanovený na základe matice, ktorá sa nachádza v sídle prevádzkovateľa.